Om digelaget

DET FALSTERSKE DIGELAG


LIDT HISTORIE

Den 13. november 1872 hærgede en stormflod det meste af Sydfalster og store dele af det sydlige Lolland med store tab af menneskeliv og materielle værdier til følge. Rigsdagen vedtog derfor i maj 1873 en lov om opførelse af diger på Falster og Lolland til beskyttelse mod oversvømmelser fra havet. Opførelsen af Det falsterske Dige blev betalt af staten med 40%, af amtet med 24% og af ejerne af de ejendomme, der blev beskyttet mod oversvømmelse fra havet, med 36%.

Opførelsen af Det falsterske Dige blev påbegyndt i efteråret 1873 og afsluttet i 1875.

Du kan læse mere om stormfloden ved at klikke her

 

DIGETS PLACERING OG UDSTRÆKNING

Diget strækker sig fra Birkemose i syd til Ulslev i nord. Det er 17.553 m langt og 3,77 m højt.

Kronen er 2,51 m bred. Digearealet omfatter hele arealet fra vestsiden af katastrofevejen, diget og arealet ud til Østersøen. Hele området ejes af digelaget, dvs. de ejendomme som beskyttes mod oversvømmelse. Digelagets ejendom omfatter følgende matrikelnumre:


nr. 254   Gedesby By, Gedesby                     nr.     3   Bøtø Fang, Væggerløse

nr.   12   Bøtø By, Væggerløse                      nr.     4   Stovby Fælledsø, Væggerløse

nr.     4   Langø, Idestrup                               nr.   33   Elkenøre By, Idestrup

nr.   37   Ulslev By, Idestrup.


VEDTÆGTER OG REGLEMENT

Lovreglerne om diget er fastsat i anlægsloven fra 1873 med ændringer fra 1906 og i den almene digelov fra 1874, nu kystbeskyttelsesloven.

Med hjemmel i disse love blev der udarbejdet vedtægter om styrelsen af digets anliggender i 1877,

ændret i 1907, 1924, 1961 og 1979.

Der blev desuden udarbejdet reglement for digets benyttelse i 1880, ændret i 1940 og 1975.

Kommunalbestyrelsen kan udfærdige ændringer til vedtægter og reglement. Kommunalbestyrelsens beslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareministeriet.

Guldborgsund Kommune sendte i 2013 forslag til nye vedtægter i høring hos digelagets medlemmer. Efter kommunalbestyrelsens behandling klagede medlemmer af digelaget til Transportministeriet (nu Miljø- og Fødevareministeriet).


Klagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 22. maj 2017. Nævnet har imødekommet nogle af klagepunkterne og har dermed ændret ordlyden af nedennævnte bestemmelser (tekst markeret med kursiv og overstregning slettes!).


1) § 4 i kommunens forslag til vedtægt:

”Udgifterne til nævnte vedligeholdelse samt digelagets forvaltning fordeles mellem medlemmerne af digelaget i forhold til den til enhver tid godkendte partsfordeling.

Bestyrelsen ajourfører partsfordelingen.

Hvis en ejendom udstykkes eller i øvrigt afgiver areal, skal ejendommens ejer underrette digelagets bestyrelse herom.   

Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med offentlighedens adgang på diget kan forhandles med Guldborgsund Kommune.

Dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med tilladelse til cykling på diget skal efter forudgående aftale afholdes af Guldborgsund Kommune”.


(Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets vurdering, at cykling på diget ikke kan tillades med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 17, da bestemmelsen alene kan bruges til begrænsning i færdslen for at undgå nedslidning af græsvækst mv. Det findes derfor bedst i overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og formål, at vedtægtens § 4 ændres, således at den sidste sætning ophæves.)


2) § 5, første led, i kommunens forslag til vedtægt:

”Digelaget ledes af en bestyrelse, der består af 9 medlemmer. 1 medlem udpeges af Guldborgsund Kommune. 4 vælges blandt de fastboende digeskatteydere, og 4 vælges blandt digeskatteydende grundejere i sommerhusområdet, der ikke har folkeregisteradresse på ejendommen. Af de fastboende skal 1 være fra Skelby og Gedesby sogn, 2 fra Væggerløse sogn og 1 fra Idestrup sogn.

Efter samme fordeling vælges grundejerne i sommerhusområdet.”   


3) § 7, anden sætning, i kommunens forslag til vedtægt:

”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af Guldborgsund Kommune.”


DIGESKAT – BETALING FOR VEDLIGEHOLDELSE

I henhold til anlægsloven skal alle ejere af ejendomme på Falster, som diget beskytter mod over-svømmelse fra havet, afholde udgifterne ved digets vedligeholdelse og forvaltning. Ejerne er alle medlemmer af digelaget, og udgifterne til vedligeholdelse betales via digeskatten. Digelaget består af 8.037 ejendomme (beregnet ud fra antallet af administrationsparter). Digeskatten betales i henhold til en udarbejdet partsfordeling. Den seneste partsfordeling trådte i kraft 1. januar 2003. I henhold til denne partsfordeling var der pr. 31. oktober 2014 i alt 3.324.595 parter. Et almindeligt sommerhus har 380 parter svarende til en digeskat i 2016 på 152,- kr. hvortil kommer moms.


BESTYRELSE

Digelagets anliggender ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Bestyrelsen er sammensat således:

2 medlemmer opstilles fra Idestrup Sogn – 1 blandt de fastboende og 1 blandt ejere af fritidsgr.

4 medlemmer opstilles fra Væggerløse Sogn – 2 blandt de fastboende og 2 blandt ejere af fritidsgr.

2 medlemmer opstilles fra Gedesby Sogn – 1 blandt de fastboende og 1 blandt ejere af fritidsgr.

1 medlem vælges blandt digelagets interessenter.

De ordinære valg finder sted på valgmødet i juni måned.

Bagerst kan du se en oversigt over bestyrelsens nuværende medlemmer samt opsynsmandens navn og telefonnummer.


DIGETS OPBYGNING OG STAND

Diget er bygget af sand og på digekronen forsynet med en 2,5 meter bred kappe af ler. Diget er beplantet med græs og marehalm. I tidens løb er der kommet bevoksning af diverse træer og buske.

Kystdirektoratet, som er rådgivende og tilsynsførende for Miljø- og Fødevareministeriet vedrørende kystbeskyttelse, har tilsynet med Det falsterske Dige.

Den tilsynsførende besigtiger diget forår og efterår sammen med digelagets bestyrelse, som derefter sørger for digets vedligeholdelse efter de givne anvisninger således at digesikkerheden altid er i

orden.

Efter anvisning fra Kystdirektoratet er der i de seneste år fjernet en del bevoksning på digearealet, og træer langs katastrofevejen er blevet afgrenet. Græsset på digearealet slås efter anvisning fra Kystdirektoratet omkring 1. oktober.


VURDERING AF DIGETS SIKKERHED

I oktober 2012 fremlagdes en sikkerhedsvurdering af diget. Rapporten var udarbejdet af Teknisk Universitet i Braunschweig på bestyrelsens foranledning. Bagggrunden var de forudgående års voldsomme meteorologiske hændelser (tsunamier mv.) med baggrund i bemærkelsesværdige klimaforandringer.

Rapporten og den diskussion, den medførte, førte til den konklusion, at diget i alt væsentligt forventes at kunne modstå påvirkningerne fra vind og vand, med mindre ekstraordinært uheldige omstændigheder indtræffer.

I forbindelse med det ekstraordinære højvande den 4.-5. januar i år blev der udlagt storsække ved overgangene. Vandet nåede imidlertid ikke op til diget, men beskadigede nedgangen til stranden ved Dillet og Stovby Strandvej. Herudover åd havet store dele af forstrandsklitten i hele digets længde – ved Gedesby op til 5 meter – således at klitten stod tilbage med stejlkant.

Bestyrelsen og opsynsmanden arbejder bestandig – sammen med Kystdirektoratet og andre aktører – på at stabilisere og helst forbedre digets modstandskraft. Det sker bl.a. ved at holde øje med digekronens højde i hele digets forløb, samt at påføre materiale, der har stor slidstyrke. 


VEDLIGEHOLDELSE AF HEGN LANGS KATASTROFEVEJEN

Digelagets medarbejdere har i forbindelse med digets vedligeholdelse behov for at kunne færdes på katastrofevejen langs diget med redskaber, maskiner og køretøjer. Desuden skal beredskabskøretø-

jer kunne komme frem på katastrofevejen i katastrofesituationer.

Grundejere langs katastrofevejen skal derfor være opmærksomme på at de i medfør af hegnsloven er forpligtede til at holde deres hegn langs katastrofevejen studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.


BÅDE PÅ FORSTRANDEN

Digelagets reglement giver bådejere mulighed for at have en båd liggende på stranden i sommer-perioden. Imidlertid skal bådene af hensyn til digets sikkerhed bringes inden for diget inden 1. no-vember. Der vil derfor i løbet af efteråret blive klæbet en seddel på både, der henligger på stranden, med oplysning om, at de vil blive fjernet og opbevaret for ejerens regning, hvis ejeren ikke fjerner båden inden 1. november.

Bestyrelsen har vedtaget, at gamle pæle til både eller lignende fjernes, hvis de ikke er i brug. Er de i brug, forsynes de med en seddel om at de fjernes. Som noget nyt er der fremstillet nogle ”forankringsklodser” – bildæk med indstøbt cement – som kan lejes for en sæson ad gangen. Se nærmere på vores hjemmeside www.detfalsterskedige.dkBÆNKE PÅ DIGELAGETS AREALER

Bestyrelsen har i samråd med Kystdirektoratet vedtaget, at digelagets bænke - af hensyn til digets vedligeholdelse og af sikkerhedsmæssige grunde - opstilles på strandsiden, og at private bænke er uønskede.


I forbindelse med digesynet i efteråret 2006 fjernedes en privat bænk med fliseanlæg som stod på landsiden af diget. Bænken var fastgjort i diget med en lænke. Ejeren forlangte fliseanlægget retab-leret og bænken genopstillet. Da digelaget ikke efterkom kravet, lagde ejeren sag an mod digelaget.

Ejer vandt alderstidshævd på at have bænken stående i sommermånederne. Fliseanlægget skulle ikke retableres, da det ansås for at være i strid med reglementet for diget. (Dommen blev afsagt den 11. november 2008).


Bestyrelsen har efterfølgende vedtaget at registrere alle private bænke på digelagets areal. I den forbindelse er der givet en livstidstilladelse til opstilling af bænk på diget ved Sildestrup.


Endvidere er private borde/bænke på forstrandsområdet blevet registreret, fotograferet og forsynet med en mærkat om, at de fremover betragtes som digelagets ejendom, medmindre ejeren henvender sig med henblik på en eventuel aftale/tilladelse. Nogle få har henvendt sig. På de øvrige registrerede 

bænke blev der sat nye skilte op med oplysning om at digelaget overtager dem, og at de udskiftes i takt med at de nedslides.


Bestyrelsen er generelt opmærksom på forhold, der kan ændre digets og forstrandsklittens tilstand i negativ retning. Udover bænke kan nævnes fx både, pæle, beplantning, rydning, opgravning, ridning og brug af køretøjer.


CYKLING PÅ DIGET

Cykling er i henhold til reglementet forbudt på diget, men spørgsmålet om cykling har været rejst

flere gange. Guldborgsund Kommune har ønsket at iværksætte et forsøg med cykling på diget på strækningen langs Bøtøskoven og har sendt en forespørgsel herom til Kystdirektoratet. 

Kystdirektoratet har i sit svar af 13. februar 2009 meddelt, at anlæg af cykelsti på digekronen vil medføre en ændret anvendelse af diget, således at der i henhold til kystbeskyttelsesloven må kræves tilladelse fra Kystdirektoratet til etableringen. Kystdirektoratet tilføjer, at en sådan anvendelse efter direktoratets opfattelse ikke er foreneligt med reglementets § 1, hvorfor dette må ændres, hvis etab-lering af cykelsti skal tillades, jf. afsnittet om vedtægter og reglement.

Hertil kommer, at Miljø- og Fødevareklagenævnet i sin afgørelse af 22. maj 2017 – som nævnt i afsnittet om vedtægter og reglement – vurderer, at cykling på diget ikke kan tillades med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 17. 


BRUGERUNDERSØGELSE OM CYKLING

I forbindelse med høringen af forslaget om vedtægtsændringer mv. i 2002 gennemførte bestyrelsen en brugerundersøgelse om cykling. Ca. 6.800 ejere af fritidshuse og landbrug blev spurgt, og 2.711 svarede. Heraf mente 1.685 at der ikke må cykles på diget, 427 mente at der må cykles – dog ikke ud for sommerhusområderne - mens 574 mente at der må cykles på hele diget.


BESLUTNINGSREFERATER

Bestyrelsen vedtog for nogle år siden at lægge beslutningsreferaterne på hjemmesiden. Personfølsomme forhold eller lignende følsomme oplysninger offentliggøres ikke.
BESTYRELSENS MEDLEMMER


Valgt blandt de fastboende


Idestrup sogn:

Søren Bjerregaard (Formand)

s.e.bjerregaard@mail.dk

 

Væggerløse sogn:

Per Kamper Hansen

pkhsamarbejde@mail.tele.dk

 

Jens Corneliussen

kaaregaard@b2bbonus.dk

 

Gedesby sogn:

Søren Krighaar (Kasserer)

krighaar@post10.tele.dk

 

Valgt blandt fritidsgrundejerne


Væggerløse sogn:

Sven Andersen

andersensven@hotmail.com

 

Idestrup sogn:

Hans Chr. Mortensen

annette-gertung@mail.dk

 

Gedesby sogn:

Flemming Juul Mortensen

hanne_flemming_jm@yahoo.dk

 

Væggerløse sogn:

Finn Nonbo

bf@nonbo.eu

 


Valgt blandt alle:

Søren Piil

soren@piilinfo.nu                                 

         


OPSYNSMAND

Thomas Poulsen

Tlf. 20 26 73 21