Udgået Vedtægt

DET FALSTERSKE DIGELAG


Vedtægt for det falsterske digelag(udgået maj 2017)


§1

Digeanlægget indbefatter: a. det egentlige dige, der begynder i nord ved matr. nr. 17 a i Ulslev, ved station nr. 0, og strækker sig i et fortløbende dige til Ludvigsgave i Gedesby, ialt en længde af 17.553 m, inddelt i 559 stationer.Diget består af ler mellem stationerne nr. 0-10 og mellem 552-559, hvorimod den øvrige strækning er sand. Digets højde er 3,77 m over dagligt vande med anlæg udefter 1-12, indefter 1-3, og kronebredde 2,51 m. Digets højde er navnlig på den nord for Bøtøgård liggende strækning vokset og profilet forstærket ved sandflugt, medens der syd herfor er sket en forhøjelse og forstærkning ved tilførsel af fyld på kronen og den nærmeste del af den ydre digeskråning b. høfderne nr, 46-52 ud for ejendommen Ludvigsgave og høfderne nr. 59 – 70 beliggende på strækningen langs diget fra Ludvigsgave til Ulslev. c. samt den vest for diget beliggende 7,53 m brede støttebanket.


§2

Det falsterske digelag omfatter alle de ejendomme på Falster, der i henhold til loven om digearbejder på LoIland og Falster af 29. maj 1873 2 er pligtige til at deltage i udgifterne ved anlægget og vedligeholdelsen af de i medfør af denne lovs §1 påbudte digeanlæg på SydFalster samt de i h. t. landvæsenskommissionskendelse af 1. juni 1977 bidragspligtige ejendomme.


§3

Vedligeholdelsen af de nævnte diger og samtlige dermed i forbindelse stående værker som sluser, underløb, kystbeskyttelser, hegn, vejanlæg m. m. påhviler digelaget, hvis bestyrelse derfor må drage omsorg for, at digerne m. m. til enhver tid svarer til deres formål, hvorhos vedligeholdelsen ikke bør indskrænkes til en blot bevarelse af de bestående værker, men navnlig også bør gå ud på efterhånden at styrke disse på en sådan måde, at den årlige vedligeholdelse bliver mindre byrdefuld, og at modstandsevnen bliver således, at digerne kan beskytte digelagets ejendomme såvidt muligt under alle forhold. Skulle desuagtet større beskadigelser indtræffe elIer digerne gennem brydes, påhviler det digelaget snarest muligt at udbedre skaden samt at træffe sådanne foranstaltninger, at den ved digebruddet fremkaldte oversvømmelse får en så ringe udstrækning som muligt.


§4

Udgiften ved digernes og de dermed i forbindelse stående værkers vedligeholdelse, såvel som ved digelagets forvaltning i det hele udredes af interessenterne i det forhold, som er fastsat i landvæsenskommissionskendelse af 1. juni 1977 i henhold til 6 a i lov nr. 69 af 01. januar 1973 om ændring af lov om diger til beskyttelse mod oversvømmelse fra havet. Fremtidige fordelingsberegninger og digeskatansættelser, såvel ved udstykninger, bebyggelser og lign. som ved andre forhold, der kan give anledning til ændring af hidtidige

parttal, foretages af digelagets bestyrelse efter retningslinier som anført i landvæsenskommissionskendelse af 1. juni 1977. Med hensyn til den fornødne notering i tingbogen af det forhold, i hvilke vedkommende ejendomme skal bidrage til digelagets udgifter, og fordelingen af byrden i tilfælde af udstykninger og omdelinger af disse ejendomme, forholdes der på samme måde som foreskrevet i §10 i lov nr. 59 af 10. april 1874 om diger til beskyttelse mod oversvømmelser fra havet.


§5

Digelagets anliggender ledes af bestyrelse, der består af 9 medlemmer. Et medlem opstilles af Storstrøms amtsråd, 4 opstilles blandt de fastboende og 4 opstilles blandt ejerne af fritidsgrunde. Af de fastboende skal 1 være fra Gedesby sogn, 2 fra Væggerløse sogn og 1fra Idestrup sogn. Efter samme fordeling vælges ejerne af fritidsgrunde. Bestyrelsen forbereder alt valget vedrørende og forestår dette. Bekendtgørelsen om tid og sted for valget finder sted ved annoncering i de i området udkommende aviser og annonceblade med mindst 14 dages varsel. Ordinært valg foregår i løbet af juni måned. Enhver fuldmyndig digeskatyder, være sig ejer eller bruger, er stemmeberettiget ved valget af bestyrelsens medlemmer, når han personlig giver møde. For umyndige udøves stemmeretten af disses værger, for mindreårige af vedkommende kurator og for en kommune af et medlem af kommunalbestyrelsen. Simpel stemmeflerhed gør udslaget, medens i tilfælde af stemmelighed lodtrækning bliver at anvende.


§6

Enhver fuldmyndig digeskatyder er pligtig at modtage valg til bestyrelsen, nar han ikke er fyldt 60 år elIer i løbet af de sidste 5 år har været medlem af bestyrelsen eller på grund af svagelighed eller anden forhindring, som amtsrådet skønner at være fyldestgørende, måtte ønske sig fritaget for sådant vaIg. Valget gælder for 5 år, idet afgangen tilrettelægges således, at rækkefølgen for den årlige udskiftning bliver: Første år, 1 valgt blandt de fastboende og 1 valgt blandt ejerne af fritidsgrunde; andet år, 1 valgt blandt de fastboende og 1 valgt blandt ejerne af fritidsgrunde; tredie år, 1 valgt efter opstilling af amtsrådet; fjerde år, 1 valgt blandt de fastboende og 1 valgt blandt ejerne af fritidsgrunde; femte år, 1 valgt blandt de fastboende og 1 valgt blandt ejerne af fritidsgrunde. For den første valgperiodes vedkommende bestemmes afgangen ved lodtrækning. Ved suppleringsvalg vælges det nye medlem kun for den tilbagestående del af det afgående medlems funktionstid. Genvalg kan finde sted. Det første valg foretages til udvidelsen af bestyrelsen ved det ordinære valg i juni måned 1979 med gyldighed fra den påfølgende 1. juli at regne.


§7

Så snart det første valg er foretaget, træder bestyrelsens medlemmer sammen under ledelse af det ældste medlem og afgør valget af formand.

I øvrigt foregår valg af formand hvert år i juli måned, efter at bestyrelsen ved det årlige tilbagevendende valg i juni måned er blevet fuldtallig. Formanden vælges blandt repræsentanterne for de fastboende, som har pligt til at modtage valg som formand. Kun når man i mindst 5 år har fungeret som sådan, kan man undslå sig for at modtage valg i et lige så langt tidsrum, som man har fungeret som formand. De fornødne nærmere bestemmelser om bestyrelsens forretningsførelse, derunder regler om, hvem der kan hæve og kvittere for Digelagets indtægter og amtsrådets forskud samt af hvem anvisninger på, digekassen kan udstedes, er det overladt til bestyrelsen selv at vedtage, imod at de forelægges amtsrådet til stadfæstelse. For at en af bestyrelsen tagen beslutning, kan have gyldighed, er det tilstrækkeligt, at den er vedtagen af flertallet, dog at det står til formanden, hvis han hører til mindretallet, at indstille sagen til afgørelse af Ministeriet for offentlige arbejder. Bestyrelsens medlemmer er solidarisk ansvarlige for de dem betroede midler og oppebørsler. Bestyrelsen erholder for rejser i Digelagets anliggender dagpenge og befordringsgodtgørelse efter samme regler som for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover kan bestyrelsen med amtsrådets godkendelse fastsætte et fast årligt vederlag til formanden og regnskabsføreren, såfremt sidstnævnte også er medlem af bestyrelsen.


§8

Samtidig med valget af bestyrelsens medlemmer og efter tilsvarende regler som for dette vælger digeskatyderne af deres midte 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert år, første gang ved lodtrækning.


§9

Med hensyn til arbejderne ved digerne og de dermed i forbindelse stående værkers vedligeholdelse er bestyrelsen underkastet kontrol af Ministeriet for offentlige arbejder, hvorfor den har at sætte dettes kontrollerende ingeniør i kundskab om alt, hvad der foretages ved digerne og navnlig at forhandle med denne om de arbejder, som anses fornødne udenfor de almindelige, årligt tilbagevendende vedligeholdelsesarbejder. Meningsuligheder mellem bestyrelsen og kontrollen afgøres af ministeriet.


§10

Digelagets bestyrelse antager til hjælp ved arbejdernes udførelse praktisk dygtige mænd, der som opsynsmænd og arbejdsledere går tilhånde i enhver henseende. Bestyrelsen skal navnlig regelmæssigt berejse digerne og have sin opmærksomhed rettet på alle de forhold, der kan få indflydelse på digernes tilstand og modstandskraft. Bestyrelsen udarbejder forslag og planer til de arbejder, som er fornødne til vedligeholdelsen Med hensyn til arbejder til arbejder, hvis udførelse bliver at fordele på et længere tidsrum,

eller som ifølge deres natur kræver en omhyggeligere drøftelse, har bestyrelsen at indgive sine planer så tidligt, at de fornødne overvejelser, kan være afsluttede og regeringskontrollens tilslutning erhvervet forinden det års forår, da udførelsen skal påbegyndes. Bestyrelsen udarbejder derefter et overslag over udgifterne såvel ved disse som ved alle de øvrige vedligeholdelsen vedkommende arbejder, der skal foretages i årets løb, tilligemed en arbejdsplan mindst 14 dage forinden forårsbesigtigelsen. Så snart arbejdsplanen for året er fastsat, drager bestyrelsen omsorg for arbejdernes udførelse på hensigtsmæssigste og billigste måde. I tilfælde af store beskadigelser på digerne har bestyrelsen uopholdelig at træffe de fornødne forholdsregler til forebyggelse af gennembrud af digerne eller anden skade, men underretter samtidig dermed regeringskontrollen om sagen.


§11

De af bestyrelse i henhold til §10, stk 1, antagne opsynsmænd skal føre det daglige tilsyn med diger, sluser, underløb, kystbeskyttelse, hegn, veje m.m. Deres antal, lønningsvilkår og tilsynsområde bestemmes af digebestyrelsen i en skriftlig instruks. Hver enkelt af tilsynsmændene skal underrettes om, hvilket af bestyrelsens medlemmer han skal modtage ordrer af samt afgive indberetninger til.


§12

Foruden de besigtigelser af enkelte digestrækninger, som stormfloder, lokalundersøgelser, bestyrelsens forslag m.m. kunne give anledning til, er digebestyrelsen pligtig, i alt fald ved formanden og mindst et medlem at berejse hele digelinjen hvert forår inden arbejdernes påbegyndelse og hvert efterår, når de er afsluttede. Om besigtigelsen underrettes den kontrollerende ingeniør mindst 14 dage i forvejen, for at han kan få lejlighed til at være til stede ved samme. Opsynsmænd og arbejdsledere skal altid indenfor deres område overvære besigtigelserne.


§13

Arbejder, der bliver at foretage ved digerne, skal i reglen bortliciteres ved skriftlige tilbud, eller, når det kun drejer sig om mindre arbejder, eller passende bud ej opnås, bortakkorderes underhånden. Licitationsbetingelserne vedtages af digebestyrelsen, hvem det også tilkommer at approbere eller forkaste de indkomne bud.


§14

Digebestyrelsen skal ved salg af græs, der, forsåvidt forholdene tillader det, skal ske ved auktion, samt på anden måde søge at gøre de til digerne henlagte areaIer frugtbringende, når sådant kan ske uden skade for digerne, eller kontrollen ikke modsætter sig den påtænkte anvendelse af disse.


§15

Med amtsrådets samtykke kan Digelagets bestyrelse bestemme, at de til dækning af ekstraordinære udgifter nødvendige midler skal tilvejebringes ved lån, for hvis forrentning og afbetaling amtsrådet derhos kan lade amtskommunen garantere. Iøvrigt bliver Digelagets udgifter forskudsvis at udrede af amtskommunen, forsåvidt de ikke kan bestrides ved hjælp af de i §14 omhandlede indtægter.


§16

Sammen med indsendelsen af regnskabet, som indsendes senest 1. juli, afgiver digebestyrelsen til amtsrådet en oversigt over de forventede indtægter og udgifter for det påfølgende regnskabsår. På grundlag heraf fastsættes størrelsen af amtsrådets forskudsydelse og størrelsen af digeskatten, som opkræves hos interessenterne, idet bestyrelsen foranlediger, at ændringer i partsfordelingen i h. t. §4 indberettes til kommunen. Med hensyn til inddrivningen af digeskatten forholdes i overensstemmelse med forskrifterne i lov nr. 59 af 10. april 1874, 12.


§17

Digelagets regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet afgives senest 6 uger efter regnskabsårets udgang til de af digeskatteyderne valgte revisorer, som gennemgår det inden udgangen af februar måned. De af dem gjorte bemærkninger besvares af bestyrelsen inden 14 dage, hvorefter regnskabet med bemærkninger og besvarelser fremlægges til almindeligt eftersyn på et for digeskatyderne let tilgængeligt sted i 14 dage.Før indsendelsen af regnskabet til amtsrådet lader bestyrelsen regnskabet gennemgå af en statsautoriseret eller registreret revisor. Senest 1. juli indsendes det reviderede regnskab med bemærkninger og besvarelser til amtsrådet, som afgiver decision med hensyn til de bemærkninger, som måtte være gjorte enten af de valgte revisorer eller af den statsautoriserede eller registrerede revisor, med mindre det af amtsrådet skønnes, at bemærkningerne ikke er fyldestgørende besvarede, i hvilket fald decision bliver at erhverve fra Ministeriet for offentlige arbejder.


§18

. Digebestyrelsen er berettiget til som regnskabsfører og sekretariat antage en dertil skikket mand. For de ham betroede midler bærer bestyrelsen dog selv ansvaret. Hans lønnings- og antagelsesvilkår fastsættes af digebestyrelsen.


§19

Opstår der meningsulighed mellem digebestyrelsen og amtsrådet om denne vedtægts forståelse, afgøres den af ministeriet for offentlige arbejder.


§20

Det forbeholdes amtsrådet, om fornødent efter forhandling med Ministeriet for offentlige arbejder, at foretage ændringer i og tilføjelser til vedtægten, ligesom sådant forbehold også gælder for ministeriets vedkommende med hensyn til de i vedtægtens optagne bestemmelser om digelagets forhold til regeringens kontrol.

Således vedtaget af Storstrøms amtsråds udvalg for teknik og miljø den 14. november 1978 og godkendt af Ministeriet for offentlige arbej- der ved skrivelse af den 9. maj 1979.


Storstrøms amtsråd, den 28. maj 1979.