Forside

DET FALSTERSKE DIGELAG

Valg/Årsmøde 2020


Læs referat fra Årsmødet klik her

Se Årsrapport 2019 klik her og budget 2021 klik her


Resultatet af afstemningerne klik her


Pga Covid-19 udsendte vi et orienteringsbrev til samtlige digeskatydere. Se det klik her


Læs Bestyrelsens redegørelse klik her

Se hvem der stiller op til bestyrelsen klik her

Vedrørende afgivelse af stemme ved fuldmagt klik her

Læs advokatens redegørelse for den verserende retssag klik her


Digelaget har bedt Cowi udarbejde en rapport vedr. sandtransporten ved diget. Læs rapporten klik her

 - Ud fra beregningerne i rapporten er der sendt en ansøgning til Guldborgsund Kommune om tilladelse til sandfodring  og der er også ansøgt om tilladelse til at genopbygge klitten med sandfodring i den nordlige ende af diget.


Digelaget har stævnet kommunen og Miljø-og fødevarenævnet, læs stævningen klik her


Cowi har udarbejdet et notat om digets tilstand, som Kystdirektoratet er enig i. Læs notatet, klik her


Digelagets bestyrelse har sendt et åbent brev til Miljøministeren, læs brevet klik her


Se Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse 14/8 2019 vedrørende skiltning klik her Bestyrelsen beslutter på bestyrelsesmødet 2/9 2019 om afgørelsen skal indbringes for domstolene.


Digelagets bestyrelse har efter konsultation med Plexus Advokater besluttet at klage til Miljø-og Fødevareklagenævnet over kommunens afslag på bestyrelsens ansøgning om tilladelse til skiltning med forbud mod cykling. 

Læs denne klage dateret 5/2 2019 klik her

Advokatens salær for dette arbejde er tilgængeligt klik her


Læs Miljø-og Fødevareklagenævnets afgørelse om reglementet 9/7 2018 klik her


Digelagets bestyrelse har 16/12 2017 klaget til Miljø-og Fødevareklagenævnet over det nye reglement. Læs klagen klik her


Byrådets beslutning om nyt reglement 14/12 2017: klik her


Digelagets bestyrelse har 10/12 2017 sendt et åbent brev til Byrådets medlemmer vedrørende cykling på diget, se brevet klik her


Ministeriets afgørelse om vedtægtsændring 22/5 2017: Læs mere klik her

Nye vedtægter klik her

Læs Bilag til nye vedtægter klik her


Ansøg om tilladelse til aktivitet på stranden klik her

Fremover vil det koste et gebyr at afholde erhvervsaktiviteter på digelagets ejendomme. Læs om retningslinier og takster klik herBådforankringspladser til udlejning klik herInformation til digelagets medlemmer


Sankt Hans Bål

Der må først etableres Sankt Hans Bål en uge før Sankt Hans af hensyn til fugle og dyr. Desuden er stranden ikke til opmagasinering af grenaffald.


Både på forstranden

Digelagets reglement giver bådejere mulighed for at have en båd liggende på stranden i sommerperioden. Imidlertid skal bådene af hensyn til digets sikkerhed bringes inden for diget inden 1. november. Fremover vil der derfor i løbet af efteråret blive klæbet en seddel på både, der henligger på stranden, med oplysning om, at de vil blive fjernet og opbevaret for ejerens regning, hvis ejer ikke fjerner båden inden 1. november.


Vedligeholdelse af hegn langs katastrofevejen

Digelagets medarbejdere har i forbindelse med digets vedligeholdelse behov for at kunne færdes på katastrofevejen med redskaber, maskiner og køretøjer. Desuden skal beredskabsvæsnets køretøjer kunne komme frem på katastrofevejen langs diget i katastrofesituationer.

Grundejere langs katastrofevejen skal derfor være opmærksomme på at de i medfør af hegnsloven er forpligtede til at holde deres hegn langs katastrofevejen studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.


Se referater, regnskaber og budgetter fra tidligere årsmøder under menupunktet Årsmøder


Digets styrke klik her

Beredskabsplan klik her

Nyt hegn ved Marielyst Strandvej som skal beskytte klitten.

Marielyst er kåret som Danmarks bedste strand 2011, i 2012 og igen i 2013.