Hjem

DET FALSTERSKE DIGELAG

Efter stormen 4/1 2017

 

Diget er nu besigtiget i sin helhed og der er ikke sket alvorlige skader. Ingen behøver derfor at frygte for sin ejendom bag diget. Vi går nu i gang med at udbedre de mindre skader, bl.a. ved Gedesby.

Læs mere klik her

 

Digets styrke Læs rapporten her

Digelaget holder årsmøde på Nørrevang den 18/6 2017 kl 10.00.

 

Se referater, regnskaber og budgetter fra årsmøderne under menupunktet Årsmøder Læs årsrapport 2015 klik her

 

Ansøg om tilladelse til aktivitet på stranden klik her

Fremover vil det koste et gebyr at afholde erhvervsaktiviteter på digelagets ejendomme. Læs om retningslinier og takster klik her

 

Bådforankringspladser til udlejning Klik her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er et reglement på diget som skal overholdes for at opretholde digets styrke, på diget illustreret med piktogrammer så alle burde kunne forstå det.

Nyt hegn ved Marielyst Strandvej som skal beskytte klitten.

Marielyst er kåret som Danmarks bedste strand 2011, i 2012 og igen i 2013.

Information til digelagets medlemmer

 

Sankt Hans Bål

Der må først etableres Sankt Hans Bål en uge før Sankt Hans af hensyn til fugle og dyr. Desuden er stranden ikke til opmagasinering af grenaffald.

 

Både på forstranden

Digelagets reglement giver bådejere mulighed for at have en båd liggende på stranden i sommerperioden. Imidlertid skal bådene af hensyn til digets sikkerhed bringes inden for diget inden 1. november. Fremover vil der derfor i løbet af efteråret blive klæbet en seddel på både, der henligger på stranden, med oplysning om, at de vil blive fjernet og opbevaret for ejerens regning, hvis ejer ikke fjerner båden inden 1. november.

 

Vedligeholdelse af hegn langs katastrofevejen

Digelagets medarbejdere har i forbindelse med digets vedligeholdelse behov for at kunne færdes på katastrofevejen med redskaber, maskiner og køretøjer. Desuden skal beredskabsvæsnets køretøjer kunne komme frem på katastrofevejen langs diget i katastrofesituationer.

Grundejere langs katastrofevejen skal derfor være opmærksomme på at de i medfør af hegnsloven er forpligtede til at holde deres hegn langs katastrofevejen studsede, således at bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digelaget holdt møde om digestyrkelse lørdag den 13/10 2013.

Læs rapporten her

 

Se spørgsmål og svar fra mødet her